wt. Sty 19th, 2021

Centrum Andrzeja Grubby

ul. Meissnera 3, Gdańsk

rezerwacja stołu

Rezerwacja on-line: FORMULARZ

W razie pytań można się kontaktować telefonicznie: 502-067-877

Rezerwację opłacamy z góry przed treningiem w biurze hali CS PZTS.

RODO

Informacje ogólne

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), poniżej znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych ?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Polski Związek Tenisa Stołowego z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 24, 00-561 Warszawa („PZTS” lub „Administrator”).

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się w wybranej przez siebie formie tj.:

na adres email: pzts@pzts.pl

lub w tradycyjnej formie papierowej na adres:

Polski Związek Tenisa Stołowego

ul. Mokotowska 24, 00-561 Warszawa

Jakie dane osobowe mogą być zbierane przez PZTS ?

W trakcie współpracy z PZTS lub korzystania z oferowanych przez PZTS usług możesz przekazywać PZTS dane osobowe m.in. w celu udziału w zawodach sportowych, uzyskania licencji zawodniczej, uzyskania stypendium lub innej formy dofinasowania, czy też w celu umożliwienia pełnienia funkcji sędziego.

W każdym przypadku PZTS zbiera tylko dane osobowe, które są faktycznie niezbędne.

W jakim celu i na jakiej podstawie PZTS przetwarza Twoje dane osobowe ?

Dane osobowe, które przekażesz PZTS będą przetwarzanie w celu, w którym zostały przekazane. Przetwarzanie Twoich danych osobowych opierać się będzie na:

Przesłance zawarcia oraz realizacji umowy, której jesteś stroną. Dotyczy to m.in. wszelkich kwestii związanych z uzyskaniem licencji, udziałem w zawodach sportowych, uzyskaniem stypendium lub innej formy dofinasowania, czy też umożliwieniem pełnienia funkcji sędziego.

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jeżeli z jakichkolwiek powodów nie będziesz chciał ich przekazać, PZTS nie będzie w stanie spełnić swoich zobowiązań, w tym zapewnić udziału w zawodach sportowych, przyznać licencji zawodniczej, przyznać stypendium lub innej formy dofinasowania, czy też umożliwić pełnienie funkcji sędziego.

Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PZTS. Wskazana podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych dotyczy wszystkich przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników, dla celów statystycznych, jak i prowadzenia marketingu i promocji własnych usług PZTS.

Twoja zgoda. W niektórych przypadkach możesz zostać poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w ściśle określonym celu. W takim przypadku otrzymasz również wszystkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa mogą zobowiązywać PZTS także do przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Komu Twoje dane osobowe są udostępniane ?

Twoje dane osobowe są wykorzystywane do własnego użytku PZTS. Odbiorcami danych mogą być natomiast podmioty zajmujące się obsługą informatyczną, prawną, księgową lub organizacyjną PZTS, w tym podmioty zajmujące się organizacją i transmisją zawodów i meczów, Międzynarodowa i Europejska Federacja Tenisa Stołowego (ITTF, ETTU), a także partnerzy i sponsorzy PZTS.

Z uwagi na zakres działalności prowadzonej przez PZTS, a także cel przekazywania, Twoje dane osobowe mogą także zostać udostępnione publicznie m.in. w formie wyników z zawodów oraz meczów ligowych, opisów zawodów i meczów, statystyk, list kadr narodowych lub innych komunikatów związanych z meczami i zawodami, a także wykazów osób uprawnionych do pełnienia określonych funkcji lub udziału w określonych wydarzeniach.

Twoje dane osobowe mogą być również udostępnione instytucjom i organom państwowym, które są do tego upoważnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Jak długo Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez PZTS ?

W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji umowy, Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania umowy oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą być podnoszone przez PZTS lub przeciwko PZTS, o ile nie istnieją przepisy szczególne określające czas, w którym powinny być przechowywane Twoje dane osobowe.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PZTS lub na podstawie zgody, Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przedawnienia roszczeń, które mogą być podnoszone przez PZTS lub przeciwko PZTS o ile nie istnieją przepisy szczególne określające czas, w którym powinny być przechowywane dane osobowe.

Jakie prawa przysługują Ci w stosunku do Twoich danych osobowych ?

W każdym czasie masz prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu realizacji swoich praw możesz skontaktować się w wybranej przez siebie formie tj.:

na adres email: pzts@pzts.pl

lub w tradycyjnej formie papierowej na adres:

Polski Związek Tenisa Stołowego

ul. Mokotowska 24, 00-561 Warszawa

Czy możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych ?

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, możesz ją wycofać w każdym momencie. Odmowa lub wycofanie zgody nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami, natomiast wycofanie zgody nie wywiera wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ W CENTRUM SZKOLENIA PZTS IM. ANDRZEJA GRUBBY

 1. Hala sportowa jest administrowana przez Polski Związek Tenisa Stołowego
 2. Hala sportowa jest czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 22:00, w soboty 8:00 – 14:00. Na cele zajęć rekreacyjnych hala jest czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 12:30 – 16:00, w soboty 8:00 – 14:00.
 3. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 4. Z hali sportowej korzystać mogą:

– dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela, instruktora

– kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera

– osoby fizyczne

– osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych z przewidywanym udziałem publiczności

 • Z hali sportowej nie mogą korzystać osoby:

– których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających

– z przeciwskazaniami lekarskimi

 • Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:

– pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni

– używania stroju sportowego i właściwego obuwia sportowego tzw. „halówki”

– przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu ze sprzętu sportowego znajdującego się na wyposażeniu hali

– utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i w pomieszczeniach sanitarnych

– podporzadkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiadających za funkcjonowanie obiektu

– dbanie o urządzenia i sprzęt sportowy

 • Z szatni i urządzeń sanitarnych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem
 • Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno:

– palić papierosów, spożywać napojów alkoholowych, stosować środków odurzających

– wnosić i używać sprzętu innego niż sportowy, który znajduje się na wyposażeniu hali’

– używać sprzętu sportowego niezgodnie z jego przeznaczeniem

– korzystać z urządzeń elektrycznych znajdujących się w hali sportowej

– biegać po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzać zagrożenia narażającego siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.

 • Korzystającym z widowni hali zabrania się stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:

– rzucania na parkiet jakichkolwiek przedmiotów

– przechodzenia przez barierki

– wprowadzania zwierząt

 1. Na terenie płyty głównej obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania produktów spożywczych.
 2. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać regulamin oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej.
 3. Grupy korzystające ze sprzętu sportowego po zajęciach zobowiązane są do przestrzegania go w wyznaczonym miejscu.
 4. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany do sprawdzenia i pozostawienia po każdym korzystaniu z hali porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych.
 5. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 6. Kierownictwo może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie uchybień zakazać korzystania z hali sportowej.
 7. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach Kierownictwo centrum nie ponosi odpowiedzialności.
 8. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.
 9. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać instruktorowi lub obsłudze obiektu.
 10. Kierownictwo hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
 11. Korzystającego z sali obciąża się pełnymi kosztami naprawy lub zakupu nowych urządzeń, które zostały zniszczone w wyniku nieprawidłowego ich użytkowania przez korzystającego z sali.
 12. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do Kierownictwa hali sportowej.