wt. Sty 19th, 2021

Centrum Andrzeja Grubby

ul. Meissnera 3, Gdańsk

regulaminy

REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ CENTRUM SZKOLENIA PZTS W GDAŃSKU

1. Hala sportowa jest administrowana przez Polski Związek Tenisa Stołowego

2. Hala sportowa jest czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 22:00, w soboty od 8:00 – 14:00.

3. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem.

4. Z hali sportowej korzystać mogą:
– dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela, instruktora,
– kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera
– osoby fizyczne
– osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizacji imprez sportowych z przewidywanym udziałem publiczności.

5. Z hali sportowej nie mogą korzystać osoby:
– których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających
– z przeciwwskazaniami lekarskimi

6. Obowiązkiem osób korzystających z hali jest:
– pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni
– używanie stroju sportowego i właściwego obuwia sportowego tzw. „halówki”
– przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu ze sprzętu sportowego znajdującego się na wyposażeniu hali
– utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i w pomieszczeniach sanitarnych
– podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu
– dbanie o urządzenia i sprzęt sportowy

7. Z szatni i urządzeń sanitarnych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

8. Przebywając na terenie hali sportowej nie wolno:
– palić papierosów, spożywać napojów alkoholowych, stosować środków odurzających
– wnosić i używać sprzętu innego niż sportowy, który znajduje się na wyposażeniu hali
– używać sprzętu sportowego niezgodnie z jego przeznaczeniem
– korzystać z urządzeń elektrycznych znajdujących się w hali sportowej
– biegać po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzać zagrożenia narażającego siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo

9. Korzystającym z widowni hali zabrania się stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:
– rzucania na parkiet jakichkolwiek przedmiotów
– przechodzenia przez barierki
– wprowadzania zwierząt

10. Na terenie płyty głównej obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania produktów spożywczych.

11. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest obowiązany przestrzegać regulamin oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej.

12. Grupy korzystające ze sprzętu sportowego po zajęciach zobowiązane są do pozostawienia go w wyznaczonym miejscu.

13. Prowadzący zajęcia jest obowiązany do sprawdzenia i pozostawienia po każdym korzystaniu z hali porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych.

14. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

15. Kierownictwo może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie uchybień zakazać korzystania z hali sportowej.

16. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach Kierownictwo Centrum nie ponosi odpowiedzialności.

17. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp i p. poż.

18. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać instruktorowi lub obsłudze obiektu.

19. Kierownictwo hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.

20. Kierownictwo hali sportowej zastrzega sobie prawo do zmiany stawek wynajmowania hali sportowej oraz prawo do ewentualnych zmian w harmonogramie korzystania z obiektu.

21. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do Kierownictwa hali sportowej.